• darkblurbg

Drugs (Opiumwet)

Wordt u verdacht van het plegen van een overtreding van de Opiumwet? Dan is het altijd verstandig een strafrechtadvocaat te raadplegen. Het is belangrijk dat u weet wat uw positie is en welke gevolgen een verdenking kan hebben. Een gespecialiseerde advocaat kan u daarover voorlichten.

Softdrugs en harddrugs

Er is een onderscheid in harddrugs en softdrugs. Dit onderscheid is van belang omdat er een groot verschil is in de mogelijke straf en overige gevolgen.

Harddrugs zijn opgenomen in Lijst I van de Opiumwet. Hieronder vallen onder meer:

  • Heroïne
  • Cocaïne
  • Amfetamine of Speed
  • XTC, MDMA
  • GHB
  • LSD
  • Crystal Meth

De softdrugs zijn opgenomen in Lijst II bij de Opiumwet en daaronder vallen onder meer:

  • Hennep, Marihuana
  • Hasj
  • Paddo’s

Strafbare handelingen

Er zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld. De belangrijkste daarvan zijn het aanwezig hebben van drugs, het telen van drugs, het bereiden, bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van drugs. De import of export van verdovende middelen (in- of uitvoeren van drugs) wordt over het algemeen als een ernstiger strafbaar handelen gezien. Maar ook voorbereidingshandelingen kunnen strafbaar zijn. Bijvoorbeeld het aanwezig hebben van versnijdingsmiddelen voor harddrugs. Bij het voorbereiden van hennepteelt kan het strafbaar zijn om materialen voorhanden te hebben die gebruikt kunnen worden bij de grootschalige of bedrijfsmatige teelt. Het voorhanden hebben van bijvoorbeeld klimaattenten of voeding of assimilatielampen of een softbox, kan leiden tot een verdenking en een strafrechtelijk onderzoek.

Straffen voor Opiumwetfeiten

Zodra het gaat om het aanwezig hebben van een hoeveelheid verdovende middelen die groter is dan de hoeveelheid die wordt gedoogd zal er een strafoplegging volgen. Voor kleine overtredingen van de Opiumwet, bijvoorbeeld iets meer dan de hoeveelheid die gedoogd wordt op zak hebben, kunnen strafbeschikkingen worden opgelegd. Daarbij zijn geldboetes en werkstraffen mogelijk.  Maar in  algemene zin is weinig over de strafmaat te zeggen. Dit zal per handeling en per hoeveelheid drugs verschillen. Daarbij maakt het dan uit of het gaat om softdrugs of harddrugs. Ook de oplegging van werkstraffen en gevangenisstraffen door de rechter is mogelijk.

Strafvorderlijke gevolgen

In de meeste zaken met betrekking tot een Opiumwetverdenking wordt alles wat relevant kan zijn voor het onderzoek direct in beslag genomen. Met name telefoons en overige communicatiemiddelen zullen worden onderzocht. Niet zelden worden ook computers en laptops in beslag genomen om het mailverkeer of de internetgeschiedenis te onderzoeken. Zodra het onderzoek zich niet meer verzet tegen teruggave zullen deze spullen moeten worden teruggegeven. In de praktijk blijkt dit vaak niet te gebeuren. Dan bestaat de mogelijkheid om tegen het voortduren van het beslag een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen.

In drugszaken is een belangrijk speerpunt van justitie het afpakken van vermeende criminele opbrengsten. Daarom zal in voorkomende gevallen contant geld en op alle roerende en onroerende goederen die een substantiële waarde vertegenwoordigen beslag worden gelegd. In eerste instantie mogelijk ook in verband met het onderzoek maar daarna voor het verhaal van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dan wordt er conservatoir beslag gelegd. Ook tegen deze vorm van beslag is het indienen van een klaagschrift mogelijk.

Overige gevolgen Drugsfeiten

Op het moment dat de verdenking bestaat dat in een woning een overtreding van de Opiumwet heeft plaatsgevonden zal de politie dit ook aan andere partijen doorgeven. Er is sprake van een ketenaanpak.  De ketenpartners informeren elkaar en hebben overleg over de gezamenlijke aanpak. Ketenpartners van de politie zijn bijvoorbeeld de gemeente,  de woningbouwcorporaties en de netbeheerders. Bij een overtreding van de Opiumwet kan de burgemeester, naast de strafzaak, overgaan tot sluiting van de woning voor een bepaalde periode. De sociale dienst kan een uitkering stopzetten en terugvorderen. De woningbouwcorporatie kan de huurovereenkomst laten ontbinden. Daarnaast kan wanneer er illegaal stroom is afgenomen bij bijvoorbeeld hennepteelt, de netbeheerder de stroom afsluiten en de kosten verhalen.

Daarnaast kunnen er nog fiscale gevolgen zijn of kan uw bank worden ingelicht en kan dit gevolgen hebben voor het aanhouden van uw bankrekening of hypotheek.

Procespositie

Omdat er bij Opiumwetdelicten vele verschillende sancties en maatregelen mogelijk zijn met zeer ingrijpende gevolgen, is het van belang om vanaf het begin van de verdenking goed na te denken over uw positie. Is het verstandig te verklaren? Of is het beter om gebruik te maken van uw zwijgrecht? Als u verklaart zijn er dan ook gevolgen voor uw partner of gezin? Juist in dit soort zaken is het verstandig dit vooraf met een advocaat te bespreken en door te nemen wat de mogelijkheden zijn. Zelfs in gevallen waarin sprake is van heterdaad en de zaak daardoor mogelijk eenvoudig lijkt, kan vroegtijdig overleg van groot belang zijn gelet op de mogelijke gevolgen.

Heeft u juridische hulp nodig bij een drugszaak, dan horen wij het graag en bekijken wij samen wat wij voor u kunnen betekenen.