• darkblurbg

Privacy statement MK27 Strafrechtadvocaten

MK27 Strafrechtadvocaten is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het strafrecht. De advocaten verbonden aan dit kantoor, hierna aangeduid met ‘advocaten’, staan personen die verdacht (gaan) worden van een strafbaar feit, hiervoor al zijn veroordeeld, die een (rechts)vordering hebben die nauw met het strafrecht verbonden is en soms ook personen die slachtoffer zijn van een strafbaar feit. Deze personen worden hierna met ‘klanten’ aangeduid.

Voor een (goede) uitoefening van hun taak als advocaat, worden door hen persoonsgegevens verwerkt. Voor het verwerken van die gegevens zijn regels opgesteld. Deze regels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort ‘AVG’. MK27 Strafrechtadvocaten houdt de regels van deze wet in acht als zij persoonsgegevens verwerkt.

Soort gegevens

MK27 Strafrechtadvocaten kan van klanten de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Naam;
  2. Adres;
  3. Geboortedatum;
  4. BSN;
  5. Contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres);
  6. Bankrekeningnummer.

In het geval de klant wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt van de partner waarmee de klant een gemeenschappelijke huidhouding voert.

Daarnaast worden strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt, namelijk de justitiële documentatie van de klanten.

Ten slotte kan het zijn dat door een bezoek aan de website van het kantoor een IP-adres of surfgedrag (door middel van het gebruik van Cookies) wordt verwerkt.

Doel verwerking

Het doel van de verwerking is het verlenen van rechtsbijstand. Voor het verrichten van rechtsbijstand hebben de advocaten altijd opdracht gekregen van de klant óf zijn zij door een gerechtelijke instantie aan een klant toegewezen. De advocaat moet bijvoorbeeld weten wie haar klanten zijn en daarmee contact kunnen leggen, zij moet aan de hand van de gegevens aan derden laten weten dat zij de desbetreffende klant bijstaat, zij kan met behulp van de gegevens gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen en kan de gegevens gebruiken voor het versturen van facturen of het uitbetalen van aan de klant toekomende geldbedragen.

Grondslag verwerking

Zonder de hiervoor genoemde persoons- en strafrechtelijke gegevens zijn de advocaten niet in staat op een goede manier bijstand aan haar klanten te verlenen. Het verwerken van de gegevens is dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van haar taak en/of de met de klant gesloten overeenkomst. De klant kan ook expliciet toestemming geven voor het verwerken van de gegevens.

Dat geldt ook voor de strafrechtelijke gegevens. Op grond van artikel 33 Wetboek van Strafvordering heeft de verdachte recht op kennisneming van alle processtukken. De justitiële documentatie maakt hier onderdeel van uit. De advocaat heeft op grond van artikel 51 ditzelfde recht. Deze gegevens worden via het Openbaar Ministerie aan de advocaat verstrekt.

Soort verwerking

Het verwerken van uw gegevens vindt plaats in het kader van het uitoefenen van de taak als advocaat, dus het verlenen van bijstand aan klanten.

MK27 Strafrechtadvocaten doet onder andere het volgende met uw gegevens:

  1. Opslaan en bewaren (bijvoorbeeld zodat de advocaat contact met u op kan nemen);
  2. Gebruiken in een (gerechtelijke) procedure (bijvoorbeeld het bepleiten van een zaak van de klant bij de rechtbank);
  3. Verstrekken aan derden (bijvoorbeeld om andere betrokkenen binnen het strafproces te laten weten dat de advocaat de klant bij staat, om een andere advocaat zo nodig de klant te laten bijstaan, voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand of voor het versturen van een declaratie).

NB. Voor wat betreft het verstrekken van gegevens aan derden is van belang dat er op advocaten een wettelijke plicht rust om de identiteit van haar klanten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van MK27 Strafrechtadvocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door MK27 Strafrechtadvocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

Beveiliging persoonsgegevens

MK27 Strafrechtadvocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt en zorgt, zo goed mogelijk, voor passende maatregelen om er voor te zorgen dat de privacy van de klanten zo veel mogelijk is gewaarborgd. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

MK27 Strafrechtadvocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunnen klanten sturen via onderstaande contactgegevens. Klanten ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij MK27 Strafrechtadvocaten aan het verzoek. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Op de website van MK27 Strafrechtadvocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. MK27 Strafrechtadvocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico.

Statistieken en cookies

MK27 Strafrechtadvocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door MK27 Strafrechtadvocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van MK27 Strafrechtadvocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek op de website van MK27 Strafrechtadvocaten op bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Klanten kunnen het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Functionele cookies verwijderen zichzelf wanneer de browser wordt gesloten.

De website van MK27 Strafrechtadvocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics en Squarespace Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website en door op ‘Cookies accepteren’ te klikken bij het eerste bezoek aan de website van MK27 Strafrechtadvocaten geeft de bezoeker van de website toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. MK27 Strafrechtadvocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) staat meer informatie over cookies en hoe deze zijn te blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

MK27 Strafrechtadvocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en dit privacy statement is het mogelijke een e-mail te sturen naar info@mk27.nl.